Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 lutego 2019 r., imieniny obchodzą: Szymona, Konstancji
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Informacja o gospodarce odpadami w gminie Nowa ...

Informacja o gospodarce odpadami w gminie Nowa Słupia

wielkość tekstu:A | A | A

           

Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 a, b, c, d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

            Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia jest Konsorcjum spółek:

  • FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.,  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg – Lider Konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna - Członek Konsorcjum. 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

            Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK dla Regionu IV:

­          Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,PROMNIK’’ gm. Strawczyn

 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2,
w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniach do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła za rok 2017 wyniósł – 61,75% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 20%,

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2017 wyniósł – 0% przy obowiązku osiągnięcia poziomu ograniczenia do 45%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych za rok 2016 wyniósł – 76,64% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 45%.

 d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach funkcjonuje
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

·         w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1500;

·         w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

           

Podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

ul. Bartosza Głowackiego 4a/15

25-368 Kielce

Zakład Przetwarzania Odpadów: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

            Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy można oddawać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Rudkach.

 

czytano: 3248 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 07 stycznia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 8
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Łysa Góra Dębniak Św. Krzyż Dymarki Andrzej Gąsior Milanowska Wólka Rudki Kielce Rekreacja Stara Słupia Emeryk Nowa Słupia Baszowice Jeleniów Turystyka Góry Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej