Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie Sesje Rady Gminy

Zaproszenie Sesje Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A
Zapraszamy na posiedzenie VIII sesji Rady Gminy Nowa Słupia, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15.

 

 

Porządek obrad:

  

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy odbytej w dniach 31 marca i 10 kwietnia 2015 r.

3.  Sprawozdanie Wójta z prac pomiędzy sesjami.

4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.

5.   Informacja na temat realizacji inwestycji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na terenie Gminy Nowa Słupia.

6.   Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.

7.    Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2015 rok,

-  zmieniającej uchwałę Nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Nowa Słupia,

- w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Nowa Słupia,

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia,

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia,

- w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,

- w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

- w sprawie przygotowania zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- w sprawie przygotowania zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- w sprawie przygotowania zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Słupia do zawarcia porozumienia z Gminą Górno, Gminą Daleszyce i Gminą Bieliny w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowisko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie gmin: Górno, Bieliny, Daleszyce, Nowa Słupia”,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach opracowania studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek Nowa Słupia-Szydłów”: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”,

- zmieniająca uchwałę Nr XXVII/72/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

czytano: 1165 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 24 kwietnia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 8
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Jeleniów Rekreacja Emeryk Rudki Dębniak Św. Krzyż Góry Świętokrzyskie Dymarki Turystyka Stara Słupia Nowa Słupia Kielce Milanowska Wólka Andrzej Gąsior Baszowice Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej