Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa

Strona główna » Aktualności » Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015

wielkość tekstu:A | A | A

 Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w rządowym  programie pomocy ucznia w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:

1)uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum
2)uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
 
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w  programie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
 
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
 
Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.)  na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
 
 
•Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza do 15 września 2015 r.
•Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku tj. przy złożeniu wniosku w lipcu 2015 r. zaświadczenia za czerwiec 2015 r. przy złożeniu wniosku w sierpniu 2015 r. zaświadczenia za lipiec 2015 r. 
•Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio Wójtowi Gminy. 
•Po otrzymaniu listy uczniów Wójt Gminy, przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników. 
•Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu ( faktur lub rachunków) faktury z zakupu podręczników składane są do szkoły, w której został złożony wniosek, dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym do wypłaty. 
 

czytano: 1210 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 23 lipca 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Turystyka Rekreacja Nowa Słupia Stara Słupia Milanowska Wólka Dymarki Baszowice Rudki Jeleniów Św. Krzyż Dębniak Kielce Emeryk Łysa Góra Andrzej Gąsior Góry Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej