Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 25 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Łucja, Witold
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Wnioski o przyznanie stypendium szkolenego

Wnioski o przyznanie stypendium szkolenego

wielkość tekstu:A | A | A

 Zespół Obsługi Szkół  Gminy Nowa Słupia informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016. 

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

   Stypendium szkolne przysługuje:

·         uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

·         wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  

·         uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  

·         słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż  456,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. 

Świadczenie przyznawane jest na wniosek: 

-       rodziców (prawnych opiekunów) 

-       pełnoletniego ucznia, 

-       dyrektora szkoły lub kolegium.

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2015 r.) należy składać od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r.  w Zespole Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 18  pok.  nr 2.  

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do  15.10.2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w  Zespole Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 18, pok. nr 2 nr tel. /41/ 31 78 755 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 

 

 

L.P


 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA


1.        

 

 

Zaświadczenie o wysokości dochodów netto z zakładu pracy lub oświadczenie każdego pracującego członka rodziny.

 

2.        

 

Zaświadczenie o korzystaniu (bądź niekorzystaniu) ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny .

 

3.        

 

Zaświadczenie z  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu (bądź niepobieraniu) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  – lub oświadczenie wnioskodawcy.

 

4.        

 

Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie o wysokości przyznanych dodatków albo oświadczenie wnioskodawcy;

 

5.        

 

Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.

 

6.        

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność.

 

7.        

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące formy opodatkowania oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej wraz z dowodami opłacenia składek w ZUS.

 

8.       

 

Zaświadczenie  o posiadanym statusie osoby bezrobotnej wraz z wysokością otrzymywanych świadczeń lub oświadczenie osoby bezrobotnej

 

9.       

 

Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie potwierdzona przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym dokumentującym faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów wraz z wysokością wyegzekwowanych kwot lub zaświadczeniem o wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  albo oświadczenie osoby pobierającej alimenty.

 

10.   

 

Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (wraz z kserokopią wyroku sądu) albo oświadczenie osoby zobowiązanej do alimentacji.

 

11.   

 

Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych lub oświadczenie osoby otrzymującej w/w stypendium.

 

12.   

 

Informacja z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w wymaganym roku kalendarzowym (część B wniosku)  lub  oświadczenie o wielkości bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego każdego pełnoletniego członka rodziny, dowód opłacenia składek KRUS. 

 

 

 

 

 

czytano: 1183 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 21 sierpnia 2015 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 14
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Góry Świętokrzyskie Dębniak Rekreacja Turystyka Stara Słupia Św. Krzyż Kielce Baszowice Rudki Milanowska Wólka Dymarki Jeleniów Emeryk Andrzej Gąsior Nowa Słupia Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej