Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
środa 20 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Bogna, Rafał
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 27 (poniedziałek) marca 2017 r. o godz. 8: 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.
                                   
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 lutego 2017r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na temat przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 6. Prezentacja uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Nowej Słupi dotycząca realizacji projektu „Sejm Dzieci i Młodzieży”
 7. Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2023.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowa Słupia 2020+,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520”,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890”,
 • w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nowa Słupia pomocy finansowej
 • w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”,
 • w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
 • w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia,
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia,
 • w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zaopiniowania Uchwały Nr XXXIV/14/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia,
 • w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
 • w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i tryb ich przyznawania,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/107/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi,
 • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Nowa Słupia.


11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                       Ryszard Karpiński

                                                       Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia

 

czytano: 3891 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 23 marca 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 8
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rekreacja Milanowska Wólka Nowa Słupia Andrzej Gąsior Emeryk Jeleniów Rudki Dymarki Baszowice Turystyka Góry Świętokrzyskie Kielce Stara Słupia Dębniak Św. Krzyż Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej