Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
poniedziałek 18 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Elżbieta, Marek
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z:
1)XLVII Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 5 stycznia 2018 r.,
2)XLVIII  Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2018r.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami.
5Informacja Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na temat przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
6.Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2023.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia.
8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.
9.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i jej komisji w 2017 roku.

10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 -2031,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3)w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
4)w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”,
5)w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2018-2022 dla Gminy Nowa Słupia,
6)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Nowa Słupia,
7)w sprawie zmiany statutu Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”,
8)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/73/16  Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu,
9)w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia,
10)w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia,
11)w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  NR XLIV/97/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Nowej Słupi,
12)w spawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  w posiadaniu Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2020”,
13)w sprawie zmiany uchwały Nr XX/19/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ustalenia wysokości dopłat z budżetu gminy dla odbiorców usług,
14)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2018 roku,
15)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowa Słupia,
16)w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
17)w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
18)w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
19)w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Nowa Słupia,
20)w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Nowa Słupia statusu miasta,
21)w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.
11.Odpowiedzi na interpelacje zadane podczas ostatniej Sesji Rady Gminy
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Zamknięcie obrad.

                                          Przewodniczący Rady Gminy   

                                                 /-/Sylwester Kozłowski
 

czytano: 409 razy

źródło: nowaslupia.pl

data dodania: 05 marca 2018 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 10
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Św. Krzyż Baszowice Emeryk Nowa Słupia Milanowska Wólka Turystyka Dymarki Jeleniów Łysa Góra Dębniak Andrzej Gąsior Rudki Góry Świętokrzyskie Kielce Stara Słupia Rekreacja
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej