Skróty klawiszowe:

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Strona główna » Aktualności » Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji. 

Art. 269 ust. 1 pkt 1 stawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za te usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b ustawy Prawo wodne ustalenie wysokości opłaty za usługi w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Podmioty obowiązane do panoszenia opłat za usługi wodne obowiązane są składać oświadczenia, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Burmistrzowi Miasta i Gminy, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 w terminie 30 od dnia w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Zgodnie z art. 272 ust. 10 i ust 25 cytowanej ustawy Prawo wodne Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia co kwartał dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Słupia, a także w formie papierowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26- 006 Nowa Słupia.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, a następnie:
Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy  Nowa Słupia 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021 BS Ostrowiec Św. O/Nowa Słupia z dopiskiem opłata retencyjna.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych  trwale związanych z gruntem- 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności;
 1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 151/1 oraz 151/2 objęta księgą wieczystą o numerze KR3l/00024567/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

 Na nieruchomości usytuowane są:

- budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy: 1250 m2 (12,50ar);

- parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych: 1427 m2 (14,27ar);

- droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar).

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar).

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72% a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. 


Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego pod adresem https://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Załączniki: Oświadczenie

 

 

 

/-/ Andrzej Gąsior

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

czytano: 390 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-09-18 14:21:57

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna