Skróty klawiszowe:

Zasady gospodarki odpadami. Terminy, opłaty, harmonogram odbioru.

Strona główna » Aktualności » Zasady gospodarki odpadami. Terminy, opłaty, harmonogram odbioru.

wielkość tekstu: A | A | A

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NOWA SŁUPIA

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Nowa Słupia zobowiązani są segregować odpady komunalne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia - obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r.

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 STYCZNIA 2020 r.

                Informuję, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwały Nr XVIII/102/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega modyfikacji metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalni od gospodarstwa domowego oraz ulega zmianie wysokość tej opłaty.

                Od 1 stycznia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie ustalana w następujący sposób:

 1. 15,50 zł – dla gospodarstw liczących 1 osobę,
 2. 31,00 zł – dla gospodarstw liczących 2 osoby,
 3. 45,00 zł – dla gospodarstw liczących od 3 do 5 osób,
 4. 64,50 zł – dla gospodarstw liczących 6 osób i powyżej.

                W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj.:

 1. 31,00 zł – dla gospodarstw liczących 1 osobę,
 2. 62,00 zł – dla gospodarstw liczących 2 osoby,
 3. 90,00 zł – dla gospodarstw liczących od 3 do 5 osób,
 4. 129,00 zł – dla gospodarstw liczących 6 osób i powyżej.

                Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z ulgi w wysokości 1,70 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego. W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Ponadto informuje się, że kto wbrew złożonej informacji dotyczącej korzystania z kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym.

                W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 stycznia 2020 r. Niezłożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać po 1 stycznia 2020 r. ze strony internetowej Miasta i Gminy Nowa Słupia lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi przy ul. Staszica 18 w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu.

              Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel. /41/ 363-03-72.

Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie z góry za I kwartał roku do 15 marca, za II kwartał roku do 15 maja, za III kwartał roku do 15 września, za IV kwartał roku do 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest: z wyższą ceną za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Słupia przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, ze wzrostem cen paliw i transportu, ze wzrostem płacy minimalnej, ze wzrostem cen zagospodarowania odpadów w instalacjach, m.in.: wzrost energii oraz wzrost kosztów związanych w wymaganiami dotyczącymi magazynowaniai składowania odpadów (z 235 zł/netto 1 Mg odpadów zmieszanych w 2019 r. do 395 zł/netto w 2020 r.), ze wzrostem opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów (z 115,41 zł w 2013 r. do 270 zł w 2020 r.), z obowiązkiem ustawowym dotyczący segregacji odpadów na cztery frakcje, ze wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców
,,u źródła’’ jak i z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ze wzrostem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów (obowiązek wynikający z ustawy), z obowiązkiem odbierania ,,u źródła’’ bioodpadów, gdzie Gmina Nowa Słupia w przeważającej części jest gminą o charakterze wiejskim i mieszkańcy bioodpady zagospodarowują we własnym zakresie, z ustawowym obowiązkiem odbioru nowych odpadów z GPSZOK w postaci odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

                Ponadto informuję, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie firma P.W. ORDER Tomasz Michta w związku z powyższym pojemniki na odpady zmieszane dostarczone przez obecną firmę pozostają w bezpłatnym użytkowaniu właścicieli nieruchomości co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

/-/ Andrzej Gąsior

czytano: 2551 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-12-11 11:46:07

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna