Skróty klawiszowe:

Pokrywanie kosztów dożywiania dziecka w szkole.

Strona główna » Aktualności » Pokrywanie kosztów dożywiania dziecka w szkole.

wielkość tekstu: A | A | A

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przypomina o możliwości zwrócenia się do tut. Ośrodka o pomoc w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole. Pokrywamy koszty w zakresie jednego dania gorącego. O tę formę pomocy mogą ubiegać rodzice dzieci uczęszczających do szkół na terenie naszej Gminy jak również poza nią.  Wnioski o tę formę pomocy przyjmowane są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.


Przypominamy, że:

1) pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej
(m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, należy w złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi wniosek w którym ujęte winny być dzieci wraz z podaniem klasy oraz nazwy i adresu  szkoły do której będą uczęszczać.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w styczniu dochody za miesiąc grudzień, wniosek złożony w lutym dochody za miesiąc styczeń itd.)
 • oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
 • w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • ryczałt: zaświadczeniu lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • na zasadach ogólnych: dochód wskazany w zeznaniu podatkowym złożony za poprzedni rok kalendarzowy podzielony przez liczbę miesięcy faktycznie prowadzonej dziłalnosci.  

 

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem tej formy pomocy. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie tej formy pomocy jest decyzja administracyjna w której określony zostaje min. okres na jaki udzielone zostało wsparcie.

czytano: 216 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-01-09 13:54:40

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna