Skróty klawiszowe:

Preumowa na Rewitalizację Nowej Słupi podpisana !!!

Strona główna » Aktualności » Preumowa na Rewitalizację Nowej Słupi podpisana !!!

wielkość tekstu: A | A | A

W dniu 13 lipca 2020 r. przed Domem Opata w Nowej Słupi miało miejsce podpisanie preumowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Gębski - Starosta Powiatu Kieleckiego.

Miasto i Gminę Nowa Słupia reprezentowali: radne powiatowe Danuta Żebrowska i Agata Sałata, radni miejscy Lidia Wiącek oraz Grzegorz Rapcia, Jadwiga Kot - sołtys Nowej Słupi, Heronim Łojek - prywatny partner projektu (właściciel Karczmy Mnicha)  oraz Marek Partyka - kierownik Refereatu Gospodarczo - Inwestycyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Preumowa została podpisana pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Andrzeja Gąsiora  – Burmistrza Nowej Słupi, przy kontrasygnacie Edyty Durak - Skarbnika Gminy a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Renatę Janik - Wicemarszałka.

W dniu 10 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pięciu projektów, które znajdowały się na liście rezerwowej. Jednym z nich jest Projekt pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”

Projekt pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi” obejmuje realizację następujących 5 zadań zlokalizowanych wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi:

 1. Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ul. Świętokrzyskiej – utworzenie deptaka.
 2. Modernizacja i adaptacja budynku po GOPS-ie pod potrzeby Domu Seniora, pomieszczeń dla stowarzyszeń, oraz przystosowanie lokalu użytkowego pod wynajem na działalność pocztową.
 3. Renowacja zabytkowego obiektu „Opatówka”.
 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego schroniska młodzieżowego poprzez modernizację infrastruktury.
 5. Adaptacja poddasza budynku „Karczma Mnicha” na cele turystyczne.

Zadanie 1. Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ul. Świętokrzyskiej – utworzenie deptaka.

W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- regulację i naprawę studni wodnych i kanalizacyjnych,

- położenie nakładki asfaltowej,

- powstanie oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją,

- wykonanie chodników,

- wykonanie monitoringu,

- uzupełnienie deptaka w obiekty małej architektury.

Zadanie 2. Modernizacja i adaptacja budynku po GOPS-ie pod potrzeby Domu Seniora, pomieszczeń dla stowarzyszeń, oraz przystosowanie lokalu użytkowego pod wynajem na działalność pocztową.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:

- remont budynku głównego: wymiana istniejących podłóg, płytek, tynków, przebudowa istniejących ścian, remont lub wymianę instalacji (elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., alarmowej, odgromowej), remont stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i obróbkami, remont tarasów zewnętrznych,

- przebudowę i rozbudowę drugiej części budynku: rozbiórka starego obiektu, budowa nowej części połączonej z budynkiem głównym, wyposażenie pomieszczeń.

Zadanie 3. Renowacja zabytkowego obiektu „Opatówka”.

         Zakres rzeczowy zadania stanowi uzupełnienie innych działań mających na celu poprawienie estetyki, funkcjonalności i dostosowanie do nowych funkcji (skryptorium) tego zabytkowego obiektu. Planowany zakres prac:

- wymiana pokrycia dachu (gont) z instalacją odgromową,

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie tarasu widokowego,

- wykonanie na istniejącej skarpie kaskadowo ułożonych rabat,

- wykonanie schodów terenowych.

Zadanie 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego schroniska młodzieżowego poprzez modernizację infrastruktury.

W ramach robót modernizacyjnych zaplanowano m.in.:

- wykonanie nowego, drewnianego ogrodzenia wraz z furtką i bramą  
  wjazdową, komponującego się z drewnianą elewacją budynku,

- modernizację wjazdu na teren obiektu i drogi wewnętrznej, wraz z
  wykonaniem ścieku odprowadzającego wody opadowe,

- renowacja drewnianej elewacji budynku,

- remont tarasu,

- remont posadzek wewnątrz budynku.

Zadanie 5. Adaptacja poddasza budynku „Karczma Mnicha” na cele turystyczne.

W ramach zadania zaplanowane są roboty modernizacyjne na poddaszu budynku. Powstaną 4 pokoje dwuosobowe z łazienkami i korytarzem oraz schodami zewnętrznymi.

Planowane koszty w ramach projektu:

– całkowita wartość projektu:

  5 398 384,00 zł

,w tym:

– koszty niekwalifikowane:

       52 836,98 zł

 

– koszty kwalifikowane:

  5 345 547,02 zł

, w tym:

– wartość dofinansowania:

  4 245 056,06 zł

 

– wkład własny Gminy Nowa Słupia:

  1 153 327,94 zł

 

Odbiorcy projektu.

Odbiorcami końcowymi (beneficjentami ostatecznymi) projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale skala oddziaływania projektu obejmuje także mieszkańców całej gminy oraz turystów i gości odwiedzających gminę Nowa Słupia.

Cele projektu.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów społecznych, podniesienie jakości życia wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji, poprzez działania mające na celu pogłębienie integracji społecznej i tworzenie więzi społecznych oraz wyeliminowanie przede wszystkim kluczowych zidentyfikowanych problemów społecznych, a także pozostałych tj. gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i technicznych. Projekt ten koncentruje się w znaczącym stopniu na sferze społecznej w zakresie wsparcia osób starszych, rodzin
z dziećmi, integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami. Poza tym przyczynia się do poprawy estetyki przestrzeni publicznych, które wzmacniają funkcje centro twórcze miasta. Celem projektu jest także przyczynienie się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów opisanych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+ oraz pełne wykorzystanie potencjału mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Nowa Słupia.

 

 

 

czytano: 1218 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-07-13 11:49:14

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna