Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 MARCA 2021 r.

Strona główna » Aktualności » ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 MARCA 2021 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 MARCA 2021 r.

            Informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwały Nr XXXIX/4/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z dniem 1 marca 2021 r. ulega zmianie metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalni oraz wysokość stawki opłaty.

            Wyżej wymieniona uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:

 1. w wysokości 14,10 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny,
 2. w wysokości 13,90 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

            W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj.:

 1. w wysokości 28,20 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny.

            W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych nie są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie dotychczas złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

            W związku z powyższym organ podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegać weryfikacji, co do zgodności ilości osób zamieszkujących na nieruchomości ze stanem faktycznym.

            Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaniżona, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji zawierającej dane zgodne ze stanem faktycznym, co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

            W przypadku braku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do właścicieli nieruchomości zaniżających ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew złożonej informacji, o korzystaniu z przydomowego kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

            Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest sygnałami od mieszkańców Gminy Nowa Słupia, iż dotychczasowa metoda naliczania opłaty od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób go tworzących jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla niektórych właścicieli nieruchomości. W przypadku metody naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, właściciele nieruchomości ponoszą równą stawkę opłaty z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Poniżej przedstawiamy jak kształtowała się wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca tworzącego gospodarstwo domowe.

Ilość
osób

Aktualnie obowiązujące stawki opłaty

Stawka opłaty w latach 2017-2019

Stawka opłaty w latach 2015-2016

Stawka opłaty w latach
2013-2014

Opłata miesięczna bez zwolnienia

Opłata miesięczna bez zwolnienia
na osobę

Opłata miesięczna ze zwolnieniem

Opłata miesięczna ze zwolnieniem
na osobę

Opłata miesięczna

Opłata miesięczna
na osobę

Opłata miesięczna

Opłata miesięczna
na osobę

Opłata miesięczna

Opłata miesięczna
na osobę

1

15,50 zł

15,50 zł

13,80 zł

13,80 zł

8,00 zł

8,00 zł

9,50 zł

9,50 zł

8,00 zł

8,00 zł

2

31,00 zł

15,50 zł

29,30 zł

14,65 zł

17,80 zł

8,90 zł

18,50 zł

9,25 zł

15,00 zł

7,50 zł

3

45,00 zł

15,00 zł

43,30 zł

14,43 zł

17,80 zł

5,93 zł

18,50 zł

6,17 zł

15,00 zł

5,00 zł

4

45,00 zł

11,25 zł

43,30 zł

10,83 zł

17,80 zł

4,45 zł

18,50 zł

4,63 zł

15,00 zł

3,75 zł

5

45,00 zł

9,00 zł

43,30 zł

8,66 zł

17,80 zł

3,56 zł

18,50 zł

3,70 zł

15,00 zł

3,00 zł

6

64,50 zł

10,75 zł

62,80 zł

10,47 zł

17,80 zł

2,97 zł

18,50 zł

3,08 zł

15,00 zł

2,50 zł

7

64,50 zł

9,21 zł

62,80 zł

8,97 zł

17,80 zł

2,54 zł

18,50 zł

2,64 zł

15,00 zł

2,14 zł

8

64,50 zł

8,06 zł

62,80 zł

7,85 zł

17,80 zł

2,23 zł

18,50 zł

2,31 zł

15,00 zł

1,88 zł

9

64,50 zł

7,17 zł

62,80 zł

6,98 zł

17,80 zł

1,98 zł

18,50 zł

2,06 zł

15,00 zł

1,67 zł

10

64,50 zł

6,45 zł

62,80 zł

6,28 zł

17,80 zł

1,78 zł

18,50 zł

1,85 zł

15,00 zł

1,50 zł

11

64,50 zł

5,86 zł

62,80 zł

5,71 zł

17,80 zł

1,62 zł

18,50 zł

1,68 zł

15,00 zł

1,36 zł

12

64,50 zł

5,38 zł

62,80 zł

5,23 zł

17,80 zł

1,48 zł

18,50 zł

1,54 zł

15,00 zł

1,25 zł

13

64,50 zł

4,96 zł

62,80 zł

4,83 zł

17,80 zł

1,37 zł

18,50 zł

1,42 zł

15,00 zł

1,15 zł

14

64,50 zł

4,61 zł

62,80 zł

4,49 zł

17,80 zł

1,27 zł

18,50 zł

1,32 zł

15,00 zł

1,07 zł

15

64,50 zł

4,30 zł

62,80 zł

4,19 zł

17,80 zł

1,19 zł

18,50 zł

1,23 zł

15,00 zł

1,00 zł

Opłata miesięczna wg obowiązujących i  stawek obowiązujących  w latach 2013 r. - 2020 r. w podziale na ilość osób tworzących gospodarstwo domowe.

Metoda naliczania w latach 2013 r. - 2014 r.:
1) gospodarstwo 1 osobowe - 8,00 zł/mc,
2) gospodarstwo 2 i więcej osobowe - 15,00 zł/mc.
Metoda naliczania w latach 2015 r. - 2016 r.:
1) gospodarstwo 1 osobowe - 9,50 zł/mc,
2) gospodarstwo 2 i więcej osobowe - 18,50 zł/mc.
Metoda naliczania w latach 2017 r. - 2019 r.:
1) gospodarstwo 1 osobowe - 8,00 zł/mc,
2) gospodarstwo 2 i więcej osobowe 17,80 -  zł/mc.
Aktualnie obowiązująca metoda naliczania:
1) gospodarstwo 1 osobowe - 15,50 zł/mc - 13,80 zł/mc kompostownik,
2) gospodarstwo 2 osobowe -  31,00 zł/mc - 29,30 zł/mc kompostownik,,
3) gospodarstwo 3-5 osobowe -  45,00 zł/mc - 43,30 zł/mc kompostownik,,
4) gospodarstwo 6 i więcej osobowe -  64,50 zł/mc - 62,80 zł/mc kompostownik


Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest:

 • z wyższą ceną za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Słupia zaoferowaną przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym,
 • ze wzrostem cen paliw i transportu,
 • ze wzrostem płacy minimalnej,
 • ze wzrostem cen zagospodarowania odpadów w instalacjach,
 • ze wzrostem ceny energii,
 • ze wzrostem kosztów związanych w wymaganiami dotyczącymi magazynowania i składowania odpadów,
 • ze wzrostem opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów,
 • z obowiązkiem ustawowym dotyczący segregacji odpadów na cztery frakcje,
 • ze wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców ,,u źródła’’ jak i z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • ze wzrostem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów (obowiązek wynikający z ustawy),
 • z obowiązkiem odbierania ,,u źródła’’ bioodpadów, gdzie Gmina Nowa Słupia w przeważającej części jest gminą o charakterze wiejskim i mieszkańcy bioodpady zagospodarowują we własnym zakresie,
 • z ustawowym obowiązkiem odbioru nowych odpadów z GPSZOK w postaci odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Ponadto informuję, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest firma P.W. ORDER Tomasz Michta w związku z powyższym pojemniki na odpady zmieszane dostarczone przez obecną firmę pozostają w bezpłatnym użytkowaniu właścicieli nieruchomości co najmniej do 31 grudnia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

/-/ Andrzej Gąsior

czytano: 918 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-02-04 08:00:26

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"