Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Działka nr ewid. 578/5. Rudki przy ul. Pocztowej

Strona główna » Aktualności » I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Działka nr ewid. 578/5. Rudki przy ul. Pocztowej

wielkość tekstu: A | A | A

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia.

 

Oznaczenie działki

Położenie działki

Pow.

działki [m²]

Nr KW

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Wadium

Działka nr ewid. 578/5 wraz z służebnością gruntową na działkach nr ewid. 578/30 i 578/42, zapewniającą dostęp sprzedawanej działce do drogi

Gmina:

Nowa Słupia

Obręb ewid.:

0021 Rudki

Adres:

Rudki przy ul. Pocztowej

 

Powierzchnia działki 578/5

0,0121 ha, Powierzchnia służebności gruntowej wynosi 0,0204 ha i ustanawiana jest na działkach nr ewid. 578/30 pow. 0,1359 ha i 578/42 pow. 0,1204 ha.

 

KI1O/

00031031/2

 

Działka nr ewid. 578/5 zlokalizowana jest w centrum osiedla Rudki. Zabudowana jest budyniem stacji transformatorowej stanowiącym własność przedsiębiorcy przesyłowego. Przez działkę przebiega chodnik z kostki betonowej. Dostęp do przedmiotowej nieruchomości zapewniony będzie poprzez ustanowenie służebności gruntowej na działkach nr ewid. 578/30 i 578/42 utwardzonej w większej części nawierzchnią asfaltową. Działka, na której stoi budynek ma kształt zbliżony do kwadratu. Teren płaski - nieogrodzony. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, parking oraz tereny zielone. Działka zlokalizowana w obszarze z dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Teren nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego działka nr ewid. 578/5, 578/30 i 578/42 położona jest strefie rolniczo-produkcyjnej nadto zachodnia cześć działki 578/42 znajduje się na terenach usług. W rejestrze gruntów działki wpisane są, jako tereny mieszkaniowe - B.

4 500,00 zł

– cena obejmuje prawo własności działki 578/5, jako niezabudowanej oraz prawo służebności gruntowej

450,00 zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 22 MARCA 2021 ROKU

w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi na sali konferencyjnej o godzinie 11:00

Informacje o przetargu

Podatek VAT

Zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Obciążenia

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem stacji transformatorowej stanowiącym własność przedsiębiorcy przesyłowego, przedsiębiorcy przesyłowemu przysługują roszczenia z art. 231 kc oraz ew. również 226 kc. Nieruchomość jest wolna od wszelkich innych zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Poza w/w obciążeniami nie istnieją żadne wykonywane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a ponadto nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których była by przedmiotem. 

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność takie jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości obywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Nowa Słupia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych. Działka nr ewid. 578/5 zabudowana jest budynkiem stacji transformatorowej będącym własnością osoby prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 ustawy kodeks cywilny. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr ewid. 578/5, jako grunt niezabudowany oraz prawo służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu pasem szerokości 3 m przez działkę nr ewid. 578/42 o pow. 44 m2 oraz pasem szerokości 4 m przez działkę nr ewid. 578/30 o pow. 160 m2.

 

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenia następujących dokumentów:

 • Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1);
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno–prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 2);
 • Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór nr 3);
 • Innych n/w dokumentów, jeśli zachodzi taka okoliczność.

 

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/ zakładka PRZETARGI I INNE ZAM.

 

 1. Dokumenty potwierdzające przystąpienie do przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi przy ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia do 16.03.2021 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie na której należy napisać - „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – Rudki dz. 578/5”.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszenia wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi nr konta 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025 w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2021 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć - „ Przetarg – wadium na sprzedaż dz. 578/5 obr. Rudki” Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Nowa Słupia, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
 3. Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
 5. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu jednego oferenta i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłoszenia postąpienia przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 7. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
 9. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
26-006 Nowa Słupia ul. Rynek 15, od pn. do pt. w godzinach 7:30- 15:3

czytano: 319 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-02-12 13:29:21

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"