Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Sesja Rady Miejskiej. 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 09:00

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej. 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 09:00

wielkość tekstu: A | A | A

Sesja Rady Miejskiej.29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

Obrady sesji transmitowane on-line https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie informacji na temat postępów wdrażania LSR, prezentacja celów, przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia.
 8. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
  1. debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Słupia za 2020 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
 9. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień
   31 grudnia 2020 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2020 roku,
  4. Uchwałą Nr 20/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i  Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
  5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 2 czerwca 2021 roku
   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2020 rok,
  6. Uchwałą Nr 25/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2020.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  6. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Słupia w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  7. w sprawie dopłat dla taryfowych grup  odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  8. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/6/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r.
   w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów w związku z pełnioną funkcją,
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/32/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  11. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,
  12. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Nowa Słupia na rok szkolny 2021/2022,
  13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

czytano: 531 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-06-25 13:29:11

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"