Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Informacja - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Strona główna » Aktualności » Informacja - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

wielkość tekstu: A | A | A

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania nowych wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Termin naboru wniosków:

17.01.2022 -  do 21.01.2022 r.  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy rozpatrywaniu wniosków o KFS, będzie brał pod uwagę:

 1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2022 r. tj.:

PRIORYTET nr 1wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

Priorytet skierowany  do pracodawców, którzy w związku ze zmianami na rynku wywołanymi pandemią, musieli podjąć działania w celu dostosowania się do nowych warunków.
Z założenia nabyte nowe umiejętności lub uprawnienia umożliwią szybsze reagowanie na zmiany
i dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku.

Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników.

 

UWAGA:  Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest dołączenie oświadczenia pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem/rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19.

 

PRIORYTET nr 2wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

W ramach tego priorytetu pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (np. urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem).

 

PRIORYTET nr 3 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym województwie zawodach deficytowych.

 

Wniosek będzie spełniał wymóg tego priorytetu, jeżeli kształcenie ustawiczne będzie zgodne
z zawodem deficytowym wymienionym w wykazie, bez względu na aktualne stanowisko osoby wskazanej do objęcia kształceniem, pod warunkiem, że w uzasadnieniu potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego pracodawca deklaruje zatrudnienie pracownika na stanowisku nowym, zgodnym z kształceniem ustawicznym lub pracownik będzie wykonywał nowe zadania zgodne
z kierunkiem tego kształcenia.

 

Wykaz zawodów deficytowych w województwie świętokrzyskim zgodny
z ,,Barometrem zawodów 2022”:

 

PRIORYTET nr 4 –  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.

Priorytet adresowany jest do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin. Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

 

PRIORYTET nr 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

 • CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i Kluby Integracji Społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.
 • O przyznaniu statusu CIS decyduje Wojewoda, który prowadzi także rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 • CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 • WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one
  w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
 • W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne
  do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 • Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać,
  że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.
 • Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe
  (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
 • Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia
  do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona
  do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
 • Zakłady aktywności zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję
  o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

 

PRIORYTET nr 6 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, które stanowi integralną część wniosku
i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 6 zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 6 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta
lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Składając wniosek o dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca
w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych,
które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

 

PRIORYTET nr 7wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

 

Wsparcie w ramach tego priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni
w firmach z szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej/przemyśle samochodowym. Jest to pojęcie obejmujące szerokie spektrum przedsiębiorstw zaangażowanych w projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów. 

O przynależności do branży motoryzacyjnej decydować będzie posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jednego z poniższych kodów PKD:

 
Dział C.22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 22.11.Z    Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Dział C.29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyjątkiem motocykli:

PKD 29.10.A

Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

PKD 29.10.B

Produkcja samochodów osobowych

PKD 29.10.C

Produkcja autobusów

PKD 29.10.D

Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

PKD 29.10.E

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 29.20.Z

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 29.31.Z

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 

PKD 29.32.Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  

 

Dział C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego:

             PKD 30.91.Z      Produkcja motocykli

Dział G.45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych:

             PKD 45.11.Z      Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek  

PKD 45.19.Z       Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.20.Z       Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.31.Z       Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.32.Z       Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli    

PKD 45. 40.Z      Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 

Ze wsparcia w ramach priorytetu mogą skorzystać także firmy posiadające przeważający (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jeden z poniższych kodów PKD, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej (co powinno być przedmiotem oświadczenia podmiotu wnioskującego
o środki KFS):


Dział C.27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 27.11.Z

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 27.20.Z

Produkcja baterii i akumulatorów 

PKD 27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 27.90.Z

 

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział C.28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 28.15.Z       Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

 

 Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinansowanie wiarygodne i logiczne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

 1. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego rynku pracy,
 2. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS               w porównaniu z kosztami podobnych usług kształcenia ustawicznego,
 3. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 4. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 7. Uzasadnienie odbycia kształcenia ustawicznego powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez uczestnika kształcenia powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez niego zatrudnienia.
 8. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Dyrektor PUP może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, wezwać do poprawienia lub przystąpić do negocjacji. W sytuacjach budzących wątpliwości, m.in. w przypadku ceny/kosztów kształcenia odbiegającego od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, pracodawca może być proszony o wyjaśnienia i szczegółowe uzasadnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego u danego usługodawcy.
 9. Niezłożenie wyjaśnień, niepodjęcie przez Pracodawcę negocjacji lub brak zgody na zmianę ceny może spowodować negatywne rozpatrzenie wniosku.
 10.       Od negatywnej oceny wniosku nie przysługuje odwołanie. Wnioski nie są rozpatrywane
  w trybie decyzji administracyjnej, stąd nie podlegają procedurze odwoławczej.

 

Urząd Pracy nie będzie ponosił wydatków na określanie potrzeb pracodawców. Środki będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie
i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Z KFS nie jest możliwe dofinansowanie kształcenia ustawicznego, które rozpoczęło
się już, bądź zakończyło przed podpisaniem umowy o powyższe wsparcie z PUP.

Urząd zaleca, aby przewidywany termin rozpoczęcia danego działania w ramach kształcenia ustawicznego przypadał nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

WAŻNE!

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców brana będzie pod uwagę  data wpływu wniosku.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://kielce.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy.

Wnioski można składać:

 1. w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej skrzynki  podawczej (decyduje data wpływu do Urzędu).


Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - pok. 1 i 2, tel. 41-367-16-11, 41-367-11-89.

czytano: 386 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2022-01-12 12:06:22

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"