Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Strona główna » Fundusze europejskie » Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

wielkość tekstu: A | A | A

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła dwa wnioski o dofinansowanie:
 

- w dn. 19 maja 2016r. – z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, wniosek pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia; całkowita wartość inwestycji wynosi 813.398,00 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 610.048,50 zł 

W dniu 31.10.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.04.01.00-26-0024/16-00 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia na dofinansowanie zadania.

Całkowita wartość projektu – 945.848,00 zł, dofinansowanie 64,49% kosztów kwalifikowalnych – 609.977,38 zł.

18.12.2018r. zakupiono średni wóz strażacki dla OSP Stara Słupia za kwotę 940.950,00 zł.


 - w dn. 31 maja 2016r – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, wniosek pn.:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia – długość przebudowanej sieci wodociągowej – 4,98 km; długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 40,14 km; całkowita wartość inwestycji wynosi 21.810.502,68 zł, z czego dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 10.559.652,40 zł. 

 

W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0045/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu. 

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 15.02.2016r. 

- zakończenie realizacji: 31.12.2020r. 

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


- w dn. 30.11.2016r. – z działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, wniosek pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi 991.694,74 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 743.771,06 zł 

 W dniu 24.11.2017r. została podpisana Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0051/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

Termin realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 30.11.2015r.

- zakończenie realizacji: 09.11.2018r.

Wobec powyższego w dniu 12.01.2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał umowę z firmą MULTISPORT z Jaworzna wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie robót budowlanych dot. Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na „Modernizację boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach – Gmina Nowa Słupia”, w dniu 03.08.2018 r. Wójt Gminy Andrzej Gąsior  podpisał umowę z wykonawcą zadania: Konsorcjum firm: Lider:  GB TECHNOLOGY s.c.  Kielce, Konsorcjant: ECOFORMA Hubert Wójcik, Kielce


- w dn. 27.01.2017r. – z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 5.556.167,91 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.637.006,30 zł
W dniu 17.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 01.10.2016r. 

- zakończenie realizacji: 30.09.2018r.  

Wobec powyższego po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu 9 maja 2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym “HOTEX” z Kielc reprezentowanym przez wspólników: Marka Snopek i Tomasza Snopek na realizację zadania wchodzącego w skład projektu pn: “Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”. 

Do dnia 31.08.2018r. zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Zespołu Szkół oraz  klubu sportowego w Rudkach. Wartość kontraktu wynosi 3 088 934,82 zł brutto.  

W dniu 8 czerwca2018 Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał kolejne trzy umowy z wykonawcami na realizację  termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej tj. 

Termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Nowej Słupi z firmą „Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Grzegorz Zieja z Nieczulic za cenę ryczałtową brutto599 010,00 zł

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rudkach z firmą Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę ryczałtową brutto 853 440,57 zł 

Termomodernizacja budynku Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach, z firmą  Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę ryczałtową brutto 1 330 134,20 zł  

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 09.07.2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał umowę na ostatni budynek przeznaczony do termomodernizacji (przedszkole w Rudkach) w ramach powyższego projektu z firmą GMS sp.j. Jarosław Gołda, Wojciech Mąka na cenę ryczałtową brutto 1.234.850,97 zł.


- w dn.16.02.2017r. – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia  oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 17.968.344,27 zł, z czego dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych wynosi 9.039.360,91 zł.  

W dniu 05.09.2018r. zostały podpisane umowy na realizację zadania: 

1. Umowa nr 232/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki 
i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi” Zadnie 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Pokrzywianka, Cząstków.

Zadanie 2 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stara Słupia z Przedsiębiorstwem Budowlanym ,,BUDOMONT” Sp. z o.o. ul. Przy Torze1, 35-205 Rzeszów. 

2. Umowa nr 233/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki 
i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi”

Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia w miejscowościach Nowa Słupia, Trzcinka, Rudki

z WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk ul. 1 Maja 1G, 
28-131 Solec-Zdrój. 

3. Umowa nr 234/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi”

Zadanie 4 – Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zamkowa Wola - Wólka Milanowska z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych ,,KANRYD” Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Pierwszy.


- w dn. 29.03.2017r. z działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, wniosek pn: Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, całkowita wartość inwestycji wynosi 10.244.916,00 zł , z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 7.079.820,00 zł.

W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 15.01.2018r. 

- zakończenie realizacji: 30.09.2020r.

W dniu 28 maja 2019r. podpisana została Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „AGRO-BUD” Jan Szymański na wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem i aranżacją wystawy.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


- w dniu 13.10.2017r. z działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE”, wniosek pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia”, całkowita wartość inwestycji wynosi 1.952.671,85 zł, z czego dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych wynosi 1.032.529,93 zł;


  - w dniu 13.10.2017r. z działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, wniosek pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.398.384,00 zł z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.245.056,06 zł.

 


 

  - w dn. 16.11.2017r. z działania 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”, wniosek pn: Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Gminy Nowa Słupia, całkowita wartość inwestycji wynosi 18.844.362,15 zł, z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 12.256.495,71 zł.

 W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0003/17-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

  Termin realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 02.01.2020r.

- zakończenie realizacji: 31.12.2023r.

W dniu 21.05.2020  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej  Gąsior oraz Skarbnik Gminy Edyta Durak  podpisali z firmą  AQUA-MK SP. z o.o.  umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do oddania inwestycji do eksploatacji dla zadania „Budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 1 944 000  zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to kwota  1 013 941,26 zł.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 - w dniu 22.12.2017r. z działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, wniosek pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”, całkowita wartość inwestycji wynosi 4 347 377,78 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 3 399 863,60 zł. 


- w dn. 05.04.2018 r. z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap, całkowita wartość inwestycji wynosi 9.288.080,37 zł, z czego dofinansowanie od wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie 8.160.250,10 zł. 

W dniu 27.11.2019r. podpisana została Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0070/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Termin realizacji całości zadania:

Rozpoczęcie 01.01.2020r.

Zakończenie 31.12.2022r.

W dniu 12 maja 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia podpisał:

1. Umowę z firmą GM STARBUD Sp. z o.o. ze Starachowic na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Paprocicach.

Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy wyniesie 1 801 950,00 zł brutto.

2. Umowę z firmą PZ-Budowa, Patrycja Żyła ze Staszowa na Termomodernizację budynku
Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowej Słupi

Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy wyniesie 478 470,00 zł brutto.

W dniu 17 czerwca 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia podpisał  umowę  na realizację inwestycji z Panem  Dariuszem Domasko właścicielem Zakładu Remontowo – Budowlanego “IZOL – BUD” na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Pokrzywiance. 

Koszt robót budowlanych wyniesie 1 384 922,80 zł brutto.

Zakres prac obejmuje m.in. modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizację oświetlenia.


- w dn. 18.10.2018r. z działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” wniosek pod nazwą: „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”, całkowita wartość projektu wynosi 1.016.053,66 zł, z czego wkład UE 500.000,00 zł.


W dniu 03.06.2019 r. została podpisana Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0015/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach” pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia.

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 01.07.2019 r. 

- zakończenie realizacji: 31.12.2021 r.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


W dniu 18.11.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę na wykonanie modernizacji hali sportowej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „DANBUD”, Daniel Wojdat, Jedlnia-Letnisko na kwotę 1.082.953,50 zł.

Nie od dzisiaj wiadomo, że budynek hali sportowej w Nowej Słupi wymaga modernizacji, która zapewni bezpieczeństwo i komfort ćwiczeń naszym uczniom oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował w szczególności poprawę warunków termicznych hali sportowej: wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz usprawnienie systemu nawiewu ciepłego powietrza także wykonanie podłogi hali w technologii nawierzchni sportowej.


 

czytano: 2787 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-02-20 13:27:21

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"